Богатство — это не скопление материальных ценностей. Это умение тратить меньше, чем зарабатываешь, умение откладывать и вкладывать. Вы не разбогатеете, пока не усвоите это
Дэйв Рэмси

 Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Інфляцыя — не вышэй за 12%

Інфляцыя — не вышэй за 12%

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1439

«Асноў­най мэ­тай ма­не­тар­най па­лі­ты­кі на 2015 год пра­па­ну­ец­ца ўста­ля­ваць за­па­во­лен­не ін­фля­цый­ных пра­цэ­саў. Пры­рост спа­жы­вец­кіх цэн у на­ступ­ным го­дзе не­аб­ход­на ўтры­маць у па­ме­ры 12%, — ад­зна­чы­ла На­дзея Ер­ма­ко­ва. — Гэ­та да­стат­ко­ва скла­да­ная за­да­ча з улі­кам ін­тэн­сіў­нас­ці ін­фля­цыі і за­пла­на­ва­ным на на­ступ­ны год па­ве­лі­чэн­нем цэн, якія ад­мі­ніст­ра­цый­на рэ­гу­лю­юц­ца». Не менш важ­най дзяр­жаў­най за­да­чай на бу­ду­чы год з’яў­ля­ец­ца не­да­пу­шчэн­не зні­жэн­ня зо­ла­та­ва­лют­ных рэ­зер­ваў. Для да­сяг­нен­ня гэ­тых мэт Нац­банк мае на­мер пры­трым­лі­вац­ца тых жа прын­цы­паў гра­шо­ва-крэ­дыт­най па­лі­ты­кі, якія дзей­ні­ча­юць сё­ле­та. «Гэ­та зна­чыць, гра­шо­ва-крэ­дыт­ная па­лі­ты­ка бу­дзе жорст­кай», — ад­зна­чы­ла кі­раў­нік Нац­бан­ка.

Так­са­ма на­ле­та, па яе сло­вах, пра­цяг­нец­ца пра­вя­дзен­не кур­са­вой па­лі­ты­кі, на­кі­ра­ва­най на згладж­ван­не ва­ган­няў аб­мен­на­га кур­су бе­ла­рус­ка­га руб­ля. «Мяр­ку­ец­ца, што ся­рэд­не­га­да­вое зна­чэн­не аб­мен­на­га кур­су ў до­ла­ра­вым эк­ві­ва­лен­це скла­дзе 11300–11400 бе­ла­рус­кіх руб­лёў за 1 до­лар. Та­кое змя­нен­не кош­ту на­цы­я­наль­най ва­лю­ты да­зво­ліць пад­тры­маць цэ­на­вую кан­ку­рэн­та­здоль­насць бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі», — па­тлу­ма­чы­ла На­дзея Ер­ма­ко­ва. У вы­пад­ку рэз­кіх змен на су­свет­ным ва­лют­ным рын­ку Нац­банк мае на­мер гнут­ка па­ды­хо­дзіць да фар­мі­ра­ван­ня ды­на­мі­кі аб­мен­на­га кур­су ў ме­жах, якія за­бяс­печ­ва­юць аб­ме­жа­ва­ны ўплыў на рост цэн.

Акра­мя гэ­та­га, у 2015 го­дзе бу­дзе іс­ці ра­бо­та па да­лей­шым зні­жэн­ні кош­ту крэ­дыт­ных рэ­сур­саў для эка­но­мі­кі. «Як мяр­ку­ец­ца, стаў­ка рэ­фі­нан­са­ван­ня ў но­вых мак­ра­эка­на­міч­ных умо­вах мо­жа склас­ці 15–16% на ка­нец на­ступ­на­га го­да або 17–18% у ся­рэд­нім за год. Пры гэ­тым стаў­кі па зноў вы­да­дзе­ных крэ­ды­тах на ка­нец 2015‑га мо­гуць зні­зіц­ца да 20–21%», — ска­за­ла кі­раў­нік Нац­бан­ка.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі БЕЛ­ТАИсточник: www.zviazda.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет