Я знаю в жизни только два действительных несчастья: угрызения совести и болезнь
Лев Николаевич Толстой
 

 

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Ін­фля­цыя за 7 ме­ся­цаў — 11,1%

Ін­фля­цыя за 7 ме­ся­цаў — 11,1%

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
1693

А за лі­пень у па­раў­на­нні з чэр­ве­нем цэ­ны вы­рас­лі на 0,9%, па­ве­дам­ляе На­цы­я­наль­ны ста­тыс­тыч­ны ка­мі­тэт.
 

«Ін­дэкс спа­жы­вец­кіх цэн на та­ва­ры і па­слу­гі ў лі­пе­ні ў па­раў­на­нні з чэр­ве­нем склаў 100,9%, са снеж­нем 2013‑га — 111,1%», — га­во­рыц­ца ў па­ве­дам­лен­ні. Ба­за­вы ін­дэкс спа­жы­вец­кіх цэн, які вы­клю­чае змя­нен­ні цэн на асоб­ныя та­ва­ры і па­слу­гі, схіль­ных да ўплы­ву фак­та­раў ад­мі­ніст­ра­цый­на­га і се­зон­на­га ха­рак­та­ру, у лі­пе­ні ў па­раў­на­нні з чэр­ве­нем склаў 101%, са снеж­нем 2013‑га — 110,8%. Та­кім чы­нам, цэ­ны на хар­чо­выя та­ва­ры ў лі­пе­ні ў па­раў­на­нні з чэр­ве­нем вы­рас­лі на 0,9%, са снеж­нем мі­ну­ла­га го­да — на 14,8%. Не­хар­чо­выя та­ва­ры, у сваю чар­гу, у лі­пе­ні па­да­ра­жэ­лі на 1%, ка­лі па­раў­ноў­ваць з чэр­ве­нем, і на 3,6% у па­раў­на­нні са снеж­нем.

Ін­дэкс цэн і та­ры­фаў на плат­ныя па­слу­гі ў лі­пе­ні ў па­раў­на­нні з чэр­ве­нем склаў 100,6%, са снеж­нем 2013‑га — 116,5%.
 
Ула­дзі­слаў Кулецкi, "Звязда"


Источник: www.infobank.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет