Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Як стаць «багаценькім Бураціна»?

Як стаць «багаценькім Бураціна»?

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
3114

Ад­каз прос­ты: зра­біць так, каб твае гро­шы пра­ца­ва­лі. Але зра­біць гэ­та трэ­ба пра­віль­на. Як вы­браць вы­гад­ны дэ­па­зіт? На што пры гэ­тым вар­та звяр­таць ува­гу? Якая ва­лю­та пры­ваб­ней? Пра ўсё гэ­та рас­па­вя­дае на­мес­нік стар­шы­ні праў­лен­ня ЗАТ «Ідэя Банк» Тац­ця­на Са­мой­лен­ка.

Ведай,чаго жадаеш

— У пер­шую чар­гу трэ­ба вы­раз­на ўсве­дам­ляць, для ча­го вам па­трэб­ны ўклад. У за­леж­нас­ці ад мэ­ты ўкла­ду ёсць мо­ман­ты, на якія вар­та звяр­нуць ува­гу, — пад­крэс­лі­вае спе­цы­я­ліст. — Ка­лі гро­шы трэ­ба на­за­па­сіць на ву­чо­бу, на ад­па­чы­нак або на шчас­лі­вую па­дзею, звя­за­ную з вя­сел­лем або на­ра­джэн­нем дзі­ця­ці, то больш вы­гад­на раз­гля­даць доў­га­тэр­мі­но­выя ўкла­ды і, на­ту­раль­на, трэ­ба звяр­таць ува­гу на пра­цэнт­ную стаў­ку.

Ка­лі гро­шы мо­гуць спат­рэ­біц­ца ў лю­бы мо­мант ці вы, на­прык­лад, атры­ма­лі гро­шы ад про­да­жу аў­та­ма­бі­ля і но­вы яшчэ не ку­пі­лі, то, без­умоў­на, трэ­ба раз­гля­даць ва­ры­ян­ты аль­бо ашчад­най кар­ты, аль­бо ўкла­даў да за­па­тра­ба­ван­ня. Ад­нак прос­та дэ­па­зі­ты да за­па­тра­ба­ван­ня ўжо ма­ла дзе за­ста­лі­ся. Гэ­та ін­стру­мент мі­ну­ла­га ста­год­дзя. Ця­пер ёсць вя­лі­кі вы­бар ся­род пла­цеж­ных кар­так, дзе клі­ен­ту, акра­мя лёг­ка­га і зруч­на­га до­сту­пу да ра­хун­ку, да­ец­ца яшчэ і вы­гад­ная оп­цыя — вы­со­кі да­ход.

Акра­мя пра­цэнт­най стаў­кі і ві­ду ўкла­ду, клі­ен­ту так­са­ма вар­та звяр­нуць ува­гу на тое, як сва­бод­на ён змо­жа рас­па­ра­джац­ца сва­і­мі гра­шы­ма. Тут важ­на ра­зу­мець, што за ўсё трэ­ба пла­ціць. «Ка­лі вы хо­ча­це мець па­ста­ян­ны до­ступ да гро­шай і пры гэ­тым атрым­лі­ваць пры­бы­так — афарм­ляй­це ашчад­ную кар­ту, — ра­іць Тац­ця­на Са­мой­лен­ка. — Ёю зруч­на аплач­ваць, у тым лі­ку з да­па­мо­гай ін­тэр­нэ­ту і ма­біль­на­га тэ­ле­фо­на, а зды­маць на­яў­ныя мож­на ў лю­бым бан­ка­ма­це і ў ка­сах бан­ка.

Пры вы­ба­ры ашчад­най карт­кі звяр­ні­це ўва­гу на дыя­па­зо­ны рэшт­каў па ёй. Чым больш гра­шо­вых срод­каў за­хоў­ва­ец­ца на ра­хун­ку, тым вы­шэй на­ліч­ва­ец­ца па іх пры­бы­так. На не­вя­лі­кую су­му гро­шай і пры зні­жэн­ні ас­тат­ку на­ліч­ва­ец­ца ўжо мен­шы пра­цэнт. Па не­ка­то­рых ашчад­ных карт­ках ёсць маг­чы­масць атры­маць па вы­ні­ках ме­ся­ца ма­ні-бэк — вяр­тан­не гро­шай за кож­ную куп­лю, якая ад­бы­ла­ся».

Ка­лі ж вы збі­ра­е­це гро­шы на якую-не­будзь па­дзею, што ў вас ад­бу­дзец­ца праз паў­го­да-год, то, на дум­ку спе­цы­я­ліс­та, лепш афор­міць уклад з фік­са­ва­най стаў­кай. «І ня­хай у вас не бу­дзе маг­чы­мас­ці рас­па­ра­джац­ца ўкла­дам (част­ко­ва зды­маць, па­паў­няць), але за гэ­та банк, як пра­ві­ла, га­то­вы за­пла­ціць больш вы­со­кі пра­цэнт».

Са­чы за стаў­кай

У тым вы­пад­ку, ка­лі вы хо­ча­це па­паў­няць уклад або пры не­аб­ход­нас­ці част­ко­ва ад­клі­каць яго, будзь­це га­то­вы, што па та­кім дэ­па­зі­це ў бан­ка бу­дзе маг­чы­масць змя­ніць пра­цэнт­ную стаў­ку. «Па­ло­хац­ца гэ­та­га не вар­та, бо без па­трэ­бы бан­кі не бу­дуць змя­няць стаў­кі. Ся­род бан­каў ця­пер да­стат­ко­вая кан­ку­рэн­цыя, і кож­ны з іх імк­нец­ца сва­іх уклад­чы­каў утры­маць.

Тым больш па­між пры­няц­цем ра­шэн­ня аб зні­жэн­ні стаў­кі і фак­тыч­ным зні­жэн­нем заў­сё­ды па­він­на ад­быц­ца 2 па­дзеі. Пер­шая — гэ­та зні­жэн­не стаў­кі рэ­фі­нан­са­ван­ня, а дру­гая — па­ве­дам­лен­не клі­ен­ту аб зні­жэн­ні. Апош­няе ад­бы­ва­ец­ца мі­ні­мум праз 30 дзён пас­ля па­ве­дам­лен­ня», — га­во­рыць Тац­ця­на Са­мой­лен­ка. Да­рэ­чы, бан­кі аба­вя­за­ны па­ве­дам­ляць клі­ен­там аб зме­не стаў­кі. «Ад­нак, так­са­ма звяр­ні­це ўва­гу, ён мо­жа ра­біць гэ­та роз­ны­мі спо­са­ба­мі.

Як пра­ві­ла, ін­фар­ма­цыя раз­мя­шча­ец­ца на стэн­дах ад­дзя­лен­няў і на сай­це. Але цяж­ка ўя­віць ча­ла­ве­ка, які кож­ны дзень за­хо­дзіць на сайт свай­го бан­ка, каб пра­ве­рыць, ці не з’я­ві­лі­ся там ней­кія на­ві­ны. Мы рэ­ка­мен­ду­ем па­кі­нуць свой элект­рон­ны ад­рас і пад­пі­сац­ца на рас­сыл­кі ад бан­ка. Та­ды вам пры якіх-не­будзь зме­нах прый­дзе ін­фар­ма­цыя ад бан­ка, і вы бу­дзе­це па­пя­рэ­джа­ны, а так­са­ма бу­дзе­це ў кур­се ўсіх на­він і ак­цый бан­ка».

Пра ка­мі­сіі і ва­лю­ту

Уво­гу­ле, бан­кі па ўкла­дах не прак­ты­ку­юць да­дат­ко­вых ка­мі­сій. «Але ка­лі да дэ­па­зіт­на­га ра­хун­ку вы­да­дзе­на карт­ка, то не­аб­ход­на са­чыць, у якім бан­ка­ма­це вы зды­ма­е­це гро­шы, — па­пя­рэдж­вае спе­цы­я­ліст. — Ка­лі бан­ка­мат ад­но­сіц­ца да сет­кі бан­ка­ма­таў бан­каў-парт­нё­раў, то зняц­це на­яў­ных з карт­кі ад­бы­ва­ец­ца бяс­плат­на».

А больш вы­гад­ны­мі сён­ня з’яў­ля­юц­ца дэ­па­зі­ты ў бе­ла­рус­кіх руб­лях. «Да­ход­насць у на­цы­я­наль­най ва­лю­це на­шмат пе­ра­вы­шае да­ход­насць ва­лют­ных укла­даў. Ця­пер са­мыя прывабныя збе­ра­жэн­ні — гэ­та збе­ра­жэн­ні ме­на­ві­та ў бе­ла­рус­кіх руб­лях», — сцвяр­джае Тац­ця­на Са­мой­лен­ка.

Ула­дзі­слаў Кулецкi, "Звязда"


Источник: www.zviazda.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…