Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Палітыка Нацбанка будзе жорсткай

Палітыка Нацбанка будзе жорсткай

Размер шрифта:    Уменьшить шрифт  Восстановить исходный рзмер  Увеличить шрифт 
2460

Но­вы год усе ўжо ад­свят­ка­ва­лі. Жа­да­лі ад­но ад­на­му ўся­го, што толь­кі маг­чы­ма, но­ва­га. Ад­нак ёсць та­кія не­па­хіс­ныя, кан­сер­ва­тыў­ныя рэ­чы, якія за­ста­юц­ца ста­ры­мі амаль заў­сё­ды. На­прык­лад, гро­шы. Так ад­бы­ло­ся і на гэ­ты раз. А ра­зам з гра­шы­ма за­ста­лі­ся і ўсе ра­ней­шыя эка­на­міч­ныя праб­ле­мы нось­бі­таў су­свет­ных ва­лют.

Пас­ля сон­на­га і ля­нот­на­га ча­су свят на ва­лют­ны ры­нак вяр­ну­лі­ся гуч­ныя ба­та­ліі. І на­ват не столь­кі за «роз­на­ка­ля­ро­выя па­пер­кі», коль­кі за дум­кі. Па­ча­так го­да заў­сё­ды ба­га­ты на прад­ка­зан­ні. Дык вось ця­пер экс­пер­ты сцвяр­джа­юць, што год бу­дзе вель­мі не­спры­яль­ным для до­ла­ра.

Пры­чы­на та­му — жорст­касць па­зі­цыі Еў­ра­са­ю­за і пэў­ная «мяк­ка­це­ласць» Злу­ча­ных Шта­таў. Праг­на­зу­ец­ца, што аме­ры­кан­ская ва­лю­та бу­дзе сла­бець (а еў­ра, ад­па­вед­на, мац­нець) на фо­не зні­жэн­ня аб’­ёму рэ­зер­ваў цэнт­раль­ных бан­каў у до­ла­рах і па­ве­лі­чэн­ня до­лі еў­ра. Акра­мя та­го, боль­шую да­ход­насць ця­пер да­юць рын­кі, якія раз­ві­ва­юц­ца. І не­ка­то­рыя ка­жуць, што мо­жа ад­быц­ца пе­ра­ток ка­пі­та­лу, на­прык­лад, у Ін­дыю.

Так гэ­та бу­дзе ці не, ска­заць цяж­ка. Але еў­ра і са­праў­ды ад­чу­вае ся­бе па­куль што лепш. Уво­гу­ле, еў­ра­пей­ская эка­но­мі­ка па­доб­на да канц­ле­ра Гер­ма­ніі Ан­ге­лы Мер­кель.Ня­даў­на яна атры­ма­ла сур’­ёз­ную траў­му, ка­та­ю­чы­ся на лы­жах, але гэ­та ня­знач­на паў­плы­ва­ла на яе пра­цу — так­са­ма і еў­ра на­ват у цяж­кія ча­сы тры­маў­ся год­на.


Што ж да на­шай кра­і­ны, то На­цы­я­наль­ны банк у 2014 го­дзе так­са­ма не збі­ра­ец­ца змяк­чаць гра­шо­ва-крэ­дыт­ную па­лі­ты­ку на фо­не да­сяг­ну­тых да­моў­ле­нас­цяў па пры­цяг­нен­ні не­аб­ход­ных аб’­ёмаў знеш­ніх за­па­зы­чан­няў для па­паў­нен­ня дзяр­жаў­ных зо­ла­та­ва­лют­ных рэ­зер­ваў.

У га­лоў­ным бан­ку сцвяр­джа­юць, што рэа­лі­за­цыя за­ха­даў па па­вы­шэн­ні эфек­тыў­нас­ці бан­каў­ска­га крэ­ды­та­ван­ня да­зво­ліць сё­ле­та ў І квар­та­ле аб­ме­жа­ваць пры­рост па­тра­ба­ван­няў да эка­но­мі­кі на ўзроў­ні да 0,7 пра­цэн­та ў ся­рэд­нім за ме­сяц.

«Та­кія тэм­пы крэ­ды­та­ван­ня ад­па­вя­да­юць га­да­во­му пра­гно­зу, да­зва­ля­юць за­бяс­печ­ваць не­аб­ход­нае раз­віц­цё эка­но­мі­кі без не­га­тыў­на­га ўплы­ву на мак­ра­эка­на­міч­ную зба­лан­са­ва­насць, — па­ве­дам­ляе ўпраў­лен­не ін­фар­ма­цыі і гра­мад­скіх су­вя­зяў Нац­бан­ка. — Па­ды­хо­ды да рэ­фі­нан­са­ван­ня бан­каў так­са­ма зро­бяц­ца больш жорст­кі­мі, сты­му­лю­ю­чы бан­кі за­бяс­печ­ваць пра­вя­дзен­не ак­тыў­ных апе­ра­цый стро­га ў ад­па­вед­нас­ці з на­яў­ны­мі рэ­сурс­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі. Стаў­ка рэ­фі­нан­са­ван­ня ў сту­дзе­ні за­ха­ва­ец­ца на ра­ней­шым уз­роў­ні, а ў да­лей­шым яе зме­ны бу­дуць ажыц­цяў­ляц­ца ў за­леж­нас­ці ад ды­на­мі­кі ін­фля­цыі і сі­ту­а­цыі на фі­нан­са­вым рын­ку і мець плаў­ны ха­рак­тар».

Ад­нак пры гэ­тым ба­за­вым прын­цы­пам пра­цэнт­най па­лі­ты­кі сё­ле­та за­ста­нец­ца «пад­тры­ман­не да­ход­нас­ці па руб­лё­вых ін­стру­мен­тах, якая пе­ра­вы­шае да­ход­насць за­хоў­ван­ня срод­каў у за­меж­най ва­лю­це і за­бяс­печ­вае на­дзей­ную аба­ро­ну збе­ра­жэн­няў ад ін­фля­цыі». Гэ­та мо­жа па­са­дзей­ні­чаць ума­ца­ван­ню да­ве­ру да на­цы­я­наль­най ва­лю­ты і дэ­да­ла­ры­за­цыі эка­но­мі­кі.

Ад­нос­на кур­саў ва­лют Нац­банк збі­ра­ец­ца пра­доў­жыць пра­вя­дзен­не па­лі­ты­кі, якая за­бяс­печ­вае фар­мі­ра­ван­не аб­мен­на­га кур­су бе­ла­рус­ка­га руб­ля на асно­ве по­пы­ту і пра­па­но­вы. «Пры гэ­тым На­цы­я­наль­ны банк не да­пус­ціць рэз­кіх ва­ган­няў кур­су, згладж­ва­ю­чы іх сва­і­мі ін­стру­мен­та­мі».

Па­куль жа еў­ра зноў здаў па­зі­цыі ад­нос­на бе­ла­рус­ка­га руб­ля — па­тан­неў на 20 руб­лёў (мі­нус 0,1%) да 12980. До­лар, у сваю чар­гу, пад­ня­ўся трош­кі яшчэ — на 20 руб­лёў (плюс 0,2%) да 9540. Наш су­сед ра­сій­скі ру­бель так­са­ма зні­зіў­ся — на 2,5 гра­шо­вай адзін­кі (мі­нус 0,9%) да 287,5.

Ула­дзі­слаў Кулецкi, "Звязда"


Источник: www.zviazda.by

Понравилось? Отправь друзьям!


Оставить комментарий
  
Комментариев нет
Смотрите также

Наши сервисы:
Только в этом разделе — самые актуальные и выгодные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля, а также — наиболее распространенных цветных валют. Теперь вам не нужно искать обменники на карте или в интернете. Для вашего удобства анимированная карта встроена в наш раздел. Но и это еще не все — в разделе вы легко найдете  кросс - курсы обмена валют, курсы обмена по карточкам, курсы валют от Нацбанка и несколько простейших графиков, чтобы отследить изменения на валютном рынке.
Накопили определенную сумму в белорусских рублях или долларах? Сомневаетесь, в какой банк ее отнести, чтобы получить наилучший процент? Подозреваете, что процентный доход в вашем банке не самый лучший? Тогда наш калькулятор создан для вас. Просто введите вашу сумму, валюту вклада и срок, на который хотите разместить средства, наше приложение само подберет вам лучшие депозиты во всех банках Беларуси. Вам останется только пойти в банк.
Нужен кредит? Не знаете, какой банк выбрать? Кредитный калькулятор поможет в любой ситуации. Вам нужно просто ввести сумму, которую вы хотите взять, назвать срок кредитования и время, за которое вы хотите получить кредит.  Наш калькулятор выберет для вас самую НИЗКУЮ ставку, рассчитает график платежей, перечислит особенности, на которые стоит обратить внимание. И, конечно же, произведет расчет переплаты и полной процентной ставки.  С Кредитным калькулятором от Infobank.by брать кредиты стало выгоднее!
Никто не хочет потерять сбережения на очередной девальвации! Но что делать, когда доходность рублевых депозитов выше, чем долларовых? Ответ прост — держать деньги на вкладе в белорусских рублях, а когда курс доллара начнет расти, перевести вклад в валюту. Когда же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы создали Калькулятор валютных рисков рублевого вклада. Он проводит сравнение доходности по рублевому и валютному вкладу, а также — анализирует динамику вашего дохода в зависимости от изменения курса доллара! 
Когда нас обижают хулиганы, мы пишем заявление в милицию? А что делать, если обидел банк? Как достучаться до его руководства в Минске, если вы живете в небольшом белорусском городке? Ведь банк большой, клиентов у него много и услышать ваш крик о помощи  или вашу жалобу руководитель банка просто не сможет. Выскажите свое мнение в нашем разделе «Отзывы о банках». Подробно опишите, где и когда вы столкнулись с трудностями, поставьте оценку банку (не стесняйтесь!) и ждите реакции. Она обязательно будет! А может быть, вы хотите похвалить банк или его сотрудников, тогда вам снова в наши «Отзывы»!!!
Депозиты приносят существенный доход их владельцам, а также помогают сберечь деньги от посторонних глаз. Но, согласитесь, не всегда есть время, чтобы зайти в банк и снять нужную сумму, если она вдруг понадобится. К тому же, по депозитам, чаще всего, предусмотрено понижение процентного дохода в случае досрочного снятия части средств. Обидно? Конечно! Но к счастью банки предлагают сберегательные карточки, проценты по которым практически не уступают ставке по  депозитам, а деньги доступны 24 часа 7 дней в неделю. Выбрать сберегательную карточку вам поможет наш уникальный сервис.
 
Банки, как и люди, очень по-разному относятся к новым клиентам. Если вы решили оформить депозит или карточку, перевести деньги родным, оплатить коммунальные платежи в незнакомом банке, вам не нужно «покупать кота в мешке». Достаточно заглянуть на страницы проекта «Потребительский опыт», и узнать, чего же стоит ожидать от сотрудников того или иного банка. Наши корреспонденты уже проникли во многие банковские отделения и делятся с вами своими впечатлениями…